Jidai sword


Japanese old army shop

Category,
Shinken Katana, Old gun, Japanese Amor, Tsuba,
Fuchi & Kashira, Kozuka, Menuki


Keyword,
Yoroi kabuto, Kanekuni, Sekisumi Masanao